Επιστολή Αρχιεπισκόπου Πρός υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Πρός
τήν Ἀξιότιμον
κ. Νίκην Κεραμέως
Ὑ πουρ γόν Παι δείας καί Θρη σκευ μά των
Εἰς Ἀμαρούσιον

Ἀξιότιμη κυρία Ὑπουργέ,
Συ νο δικῇ ἐντολῇ καί ἐξουσιοδοτήσει, ἀπευθυνόμεθα πρός
ὑμᾶς, ἀναφορικῶς πρός τροποποίησιν τῆς υπ’ ἀριθ. 2867/Υ1/16.3.2020
Κ.Υ.Α. μέ τίτλον: «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης της
τέλεσης κάθε είδους λειτουργιών και ιεροπραξιών στους θρησκευτικούς
χώρους λατρείας για το χρονικό διάστημα από 16.3.2020 έως 30.3.2020»
(ΦΕΚ Β ́ 672/16.3.2020), ἡ ὁποία ἐξεδόθη ἐν ὄψει τῆς πανδημίας τοῦ
κορωνοϊοῦ, ἡ ὁποία πλήττει καί τήν Πατρίδα μας.
Διαθέτετε προσωπικήν γνώσιν καί ἀντίληψιν, ὡς πρός τήν
διάθεσιν συνεργασίας τῆς ἡμετέρας Μετριότητος, ὡς καί τῶν πλείστων
ἁγίων Ἀρχιερέων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος μετά τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, διά τήν διαχείρισιν τῆς
δυσκόλου καί ὀδυνηρᾶς αὐτῆς καταστάσεως, ἥτις ἐνέσκηψεν εἰς τήν
Πατρίδα μας.
Ἐντός τοῦ πλαισίου αὐτῆς τῆς καλῆς διαθέσεως καί ἀρίστης,
ἄχρι τοῦδε, συνεργασίας ὑμῶν τε καί ἡμῶν, παρακαλοῦμεν ὅπως ἐξετάσητε
καί τάς ὡς κάτωθι προτάσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος, αἱ ὁποῖαι ἔχουν ὡς στόχον, πλέον τῆς ἀντιμετωπίσεως της
πανδημίας, καί τήν διαφύλαξιν καί διατήρησιν τῆς κοινωνικῆς εἰρήνης καί
τήν στήριξιν τῆς λαϊκῆς βάσεως τῆς Ἐκκλησίας, τοῦ Ὀρθοδόξου Αὐτῆς
πληρώματος, τό ὁποῖον διατηρεῖ μίαν ζῶσαν σχέσιν μέ τήν Θείαν Λατρείαν,
τήν Ἐκκλησίαν ἐν γένει καί τούς ποιμένες Αὐτῆς.
Κατόπιν τούτων, προτείνομεν τά ὡς κάτωθι:
1) Ἐπειδή εἰς τήν Κ.Υ.Α. (παρ. 4 τοῦ ἄρθρου μόνου) δέν
ἐπιτρέπεται ἡ τέλεσις Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν ἤ Θείων Λειτουργιῶν οὔτε εἰς τάς
Ἱεράς Μονάς ἤ Ἡσυχαστήρια, παρ’ ὅτι μάλιστα ἔχει ληφθεῖ μέριμνα διά τήν
ἀπαγόρευσιν προσελεύσεως προσκυνητῶν εἰς αὐτάς («δεν θα δέχονται
κοινό και πιστούς σε οργανωμένες ή ατομικές προσκυνηματικές
επισκέψεις»), παρακαλοῦμεν ὅπως προβλεφθῇ ἡ δυνατότης ἀπροσκόπτουτελέσεως τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν εἰς τάς Ἱεράς Μονάς κεκλεισμένων τῶν
θυρῶν, ὅταν μάλιστα τά μέλη τῶν Ἀδελφοτήτων ἀκολουθοῦν κοινοβιακήν
ζωήν εντός τοῦ αὐτοῦ μοναστηριακοῦ συγκροτήματος.
Ἔχουμε δεχθεῖ σωρείαν διαμαρτυριῶν τῶν Ἱερῶν Μονῶν, αἱ ὁποῖαι ἔχουν
μέν παύσει τήν ὑποδοχήν προσκυνητῶν, ἀλλά ἀδυνατοῦν νά ἀντιληφθοῦν
τόν λόγον τῆς ἀπαγορεύσεως τοῦ προγράμματος Λειτουργιῶν καί
Ἀκολουθιῶν διά τάς ἀνάγκας τῶν ἱερῶν αὐτῶν Ἀδελφοτήτων.
2) Νά ἐπιτραπῇ ἡ τέλεσις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν καί Θείων
Λειτουργιῶν ἀπό ἕναν καί μόνον λειτουργόν εἰς τούς Ἱερούς Ναούς, ἄνευ
συμμετοχῆς πιστῶν. Τοῦτο θά διευκολύνῃ τά μέγιστα τήν ἁγιαστικήν
ἀποστολήν τῆς ποιμαινούσης Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία ὀφείλει νά δέεται καί νά
προσεύχεται ὑπέρ ὑγείας τοῦ λογικοῦ Αὐτῆς ποιμνίου, ἀλλά θά συντελέσῃ
καθοριστικά καί εἰς τήν διατήρησιν τῆς ψυχραιμίας τῶν λαϊκῶν μελῶν τῆς
Ἐκκλησίας, διότι ἡ αἴσθησις ὅτι ἡ Ἐκκλησία λειτουργεῖ, ἔστω καί δίχως τήν
ἰδικήν των σωματικήν παρουσίαν, ἀποτελεῖ πηγήν πνευματικῆς δυνάμεως
καί αἰσιοδοξίας. Ἀπολύτως ἀπαραίτητος θεωρεῖται ἡ εἰδική πρόβλεψις
τελέσεως Θείων Λειτουργιῶν, ἄνευ παρουσίας πιστῶν, εἰς τούς Ἱερούς
Ναούς τῶν Νοσηλευτικῶν Ἱδρυμάτων, εἰς τούς ὁποίους διακονοῦν Ἱερεῖς
ἔχοντες εἰδικήν ἐκπαίδευσιν καί συνεργαζόμενοι ἄριστα μέ τάς κατά
τόπους διοικήσεις καί τό προσωπικόν αὐτῶν.
3) Εἰς τήν παρ. 6 τῆς Κ.Υ.Α., κατά τήν ὁποίαν προβλέπεται ὅτι:
«Επιτρέπεται
η τέλεση λειτουργίας
αποκλειστικά προς το σκοπό
μετάδοσης από εθνικής ή τοπικής εμβέλειας τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό
μέσο, με την παρουσία του απολύτως αναγκαίου προσωπικού του μέσου»,
παρακαλοῦμεν ὅπως προστεθῇ ὅτι ἐπιτρέπεται: α) ἡ τέλεσις Ἱερῶν
Ἀκολουθιῶν (ὄχι μόνο «λειτουργίας», ὅπως προφανῶς ἐκ παραδρομῆς
ἐγράφη) δια τόν αὐτόν λόγον (ἀναμεταδόσεως), β) ἡ τέλεσις Ἱερῶν
Ἀκολουθιῶν διά λόγους διαδικτυακῆς ἀναμεταδόσεως, ἀφοῦ πολλοί Ἱεροί
Ναοί ἀνά τήν Ἐπικράτειαν διαθέτουν ἀνάλογον δυνατότητα, γ) ἡ τέλεσις
Λειτουργιῶν καί Ἀκολουθιῶν, ἐπίσης μέ τό ἀναγκαῖον προσωπικόν τοῦ
Ἱεροῦ Ναοῦ (π.χ. Ἱερέα καί ἱεροψάλτην, ἄνευ τῆς συμμετοχῆς πιστῶν).
4) Εἰς τό πρῶτον ἐδάφιον τῆς παρ. 5 τοῦ ἄρθρου μόνου
ἐπιτρέπεται ἡ τέλεσις Ἐξοδίου Ἀκολουθίας ἐπί παρουσίᾳ τῶν στενῶν
συγγενῶν καί μέ τό δεύτερον ἐδάφιον κηρύσσονται ὡς ὑπεύθυνοι διά τήν
ἐπίβλεψιν αὐτῆς τῆς ῥυθμίσεως αἱ διοικητικαί ἀρχαί τοῦ δημοτικοῦ
κοιμητηρίου («Οι αρχές που είναι υπεύθυνες για τη λειτουργία καιδιαχείριση των κοιμητηρίων επιβλέπουν την ορθή εφαρμογή του παρόντος
και οφείλουν να αποτρέπουν την προσέλευση προσώπων στα οποία δεν
επιτρέπεται η συμμετοχή στην τελετή, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο»).
Παρακαλοῦμε νά διευκρινισθῇ ὅτι ἐξακολουθεῖ νά ἐπιτρέπεται καί ἡ
τέλεσις Ἐξοδίου Ἀκολουθίας καί εἰς ἑτέρους Ἱερούς Ναούς, πλήν τῶν
Κοιμητηριακῶν Ναῶν, διότι ἰδίως εἰς τάς ἐπαρχιακάς Ἱεράς Μητροπόλεις
καί Ἐνορίας, αἱ ἐν λόγῳ Ἀκολουθίαι τελοῦνται εἰς τούς Ἐνοριακούς
Ἱερούς Ναούς (ὑφίστανται μάλιστα καί Κοιμητήρια ἄνευ Ἱερῶν Ναῶν), οἱ
δέ διοικήσεις τῶν ἐν λόγῳ Ἐνοριακῶν Ἱερῶν Ναῶν, θά εἶναι ὑπεύθυνοι διά
τήν τήρησιν τοῦ πρώτου ἐδαφίου περί περιωρισμένης προσελεύσεως τῶν
πιστῶν.

Ἀξιότιμη κυρία Ὑπουργέ,
Ἔχοντες τήν βεβαιότητα ὅτι θά ἀποδώσητε τήν δέουσαν
προσοχήν εἰς τάς ὡς ἄνω προτάσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος, δηλοῦμεν καί πάλιν τήν συμπαράστασιν Αὐτῆς εἰς τόν μεγάλο
ἀγῶνα, τόν ὁποῖον διεξάγει ἡ ἔντιμος Ἑλληνική Κυβέρνησις διά τήν
ἀντιμετώπισιν τῆς ἐνσκηψάσης πανδημίας καί ἐπι κα λούμεθα ἐφ’ ὑμᾶς καί
ἐπί τά ἔργα ὑμῶν δαψιλῆ τήν εὐλογίαν τοῦ Δωρεοδότου Θεοῦ καί
διατελοῦμεν με τ’ εὐχῶν.

† Ὁ Ἀθηνῶν Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρόεδρος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *